JNTUH B.Tech/B.phar 1-1 Sem (R16) Regular/Supply Results Dec 2016 – Released.

11 Mar 2017    08:27 am

JNTUH B.Tech/B.phar 1-1 Sem (R16) Regular/Supply Results Dec 2016 – Released.

Check Your Results Below: Official Links Updates

  • JNTUH B.Tech 1-1 Sem (R16) Regular Exam Results, Dec 2016

LINK-1              /                  LINK-2

  • JNTUH B.phar 1-1 Sem (R16) Supply Exam Results, Dec 2016

​LINK-1              /                  LINK-2