JNTUK B.Tech 3rd & 4th Year (CCC) Supply Results March 2015

4 Jun 2015    11:18 am

JNTUK B.Tech 3rd & 4th Year (CCC) Supply Results March 2015 are released.

Check Your JNTUK B.Tech 3rd & 4th Year (CCC) Supply Results March 2015 From Below Links :

JNTU Kakinada B.Tech 3rd  (CCC) Supply March 2015 Exam Results 
JNTU Kakinada B.Tech  4th Year (CCC) Supply March 2015 Exam Results